Historia

Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie powstało 1 grudnia 2011 r. na bazie organizacyjnej i kadrowej Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego AP w Krośnie

10 – lecie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego AP w Krośnie

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie rozpoczął działalność w kwietniu 1997 r., jako placówka powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Z tej okazji 14 kwietnia 2007 r. odbyły się obchody jubileuszowe 10 – lecia Ośrodka, pod patronatem honorowym ks. Abp. Józefa Michalika.

Obchody zainaugurowała Msza św. w kościele Farnym, której przewodniczył ks. Abp. Michalik. W homilii mówił o wartości życia ludzkiego od chwili poczęcia, a także o miłości człowieka do drugiej osoby, w tym do dziecka odrzuconego przez rodziców biologicznych.

Następnie w klasztorze sióstr Klawerianek odbyło się spotkanie okolicznościowe, w którym oprócz ks. Arcybiskupa wzięli udział proboszczowie krośnieńskich parafii, asystent SRK ks. Mariusz Ryba, opiekun duchowy Ośrodka ks. Roman Szczupak, oraz siostry zakonne z Rzeszowa, Jastrzębia Zdroju i Krosna. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Zarządu Głównego SRK, senator RP Pan Stanisław Piotrowicz, sekretarz UM Krosna Pan Krzysztof Smerecki, przedstawiciel starosty bieszczadzkiego Pani Magdalena Wojtasik.

Największą grupę wśród gości (około 150 osób) stanowili rodzice adopcyjni i zastępczy wraz ze swoimi dziećmi, którzy w okresie 10 lat, za pośrednictwem Katolickiego Ośrodka przyjęli dzieci do swoich rodzin.

W trakcie spotkania dyr. Ośrodka Bożena Rospond złożyła sprawozdanie z dziesięciu lat jego działalności. Największym osiągnięciem Ośrodka jest liczba dzieci, które w ciągu dziesięciu lat trafiły do rodzin adopcyjnych i zastępczych. Łącznie ponad 120 dzieci znalazło nowe rodziny, w tym 84 dzieci zostało adoptowanych, a 37 umieszczonych zostało w rodzinach zastępczych.

Inicjatorem powołania Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego był św. pamięci ks. Marian Kaszowski. Pierwszym kierownikiem Ośrodka został Pan Andrzej Drozd, z którym prace rozpoczynają Bożena Rospond (pedagog), Elżbieta Zięba ( psycholog), lekarze Beata i Andrzej Guzikowie, Stanisława Muszyńska (lekarz pediatra). Przewodniczącym Rady Społecznej został Pan Zbigniew Hus. Od 1 maja 1999 r. dyrektorem Ośrodka zostaje Pani Bożena Rospond. Pracownikami Ośrodka są lub byli w różnych okresach Krystyna Kafel, Sabina Wąsikiewicz, Aurelia Czernicka.

Od 1999 r. Ośrodek działa jako placówka pomocy społecznej, trzy lata później zostaje wpisany do rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych woj. podkarpackiego.

Główne zadania ośrodka to pozyskiwanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, pozyskiwanie dzieci do adopcji i do rodzin zastępczych, szkolenie kandydatów na rodziców, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych i badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów na rodziców, przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb sądu rodzinnego, uczestniczenie w postępowaniu sądowym. Główną formą przygotowania kandydatów do przysposobienia dziecka lub pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest prowadzenie Szkoły dla Rodziców, jako cyklu dziewięciu szkoleń, odbywających się raz w miesiącu, realizowanych na podstawie opracowanego przez Ośrodek programu „Mądrze wychowywać” i zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W 2005 i 2006 r. Ośrodek, na zlecenie Gminy Krosno prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (AD/HD), oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami wychowawczymi.

Od 2006 r. realizuje zadania z zakresu szkolenia rodzin adopcyjnych i zastępczych, prowadzenia wywiadów rodzinnych na terenie powiatu bieszczadzkiego, jako wynik umowy między starostą w Ustrzykach Dolnych a Zarządem Głównym SRK.

Sprawne funkcjonowanie Ośrodka jest możliwe dzięki zaangażowaniu grupy wolontariuszy: Stefanii Kubit, Stanisławy Skibińskiej, Elżbiety Janas, Anny Supel, ks. Szczepana Bembna.

W trakcie obchodów jubileuszowych, ze szczególne zasługi dla Katolickiego Ośrodka, tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP otrzymali:

  • ks. Abp. Józef Michalik – Metropolita Przemyski,
  • PP. Jadwiga i Wojciech Irzyk – pełniący dla Ośrodka funkcję pogotowia opiekuńczego,
  • S. Dominika – dyr. Domu Samotnej Matki w Rzeszowie,
  • P. Mariusz Kutowicz – prezes GREIPLAST Podkarpacie (sponsor Ośrodka),
  • P. Stanisław Pękalski – prezes KROFAM w Krośnie (sponsor Ośrodka),
  • P. Jan Szczyrski – właściciel firmy „Józef”, przyjaciel Ośrodka.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu, w tym wielu sponsorom, dzięki którym pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Iwonicza Zdroju przygotowali poczęstunek dla wszystkich gości.