Statut Katolickiego Centrum

Postanowienia ogólne

§ 1

Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie, zwane dalej „Centrum”, jest niepubliczną placówką powołaną na podstawie Uchwały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa.

§ 2

Siedziba Centrum mieści się w Krośnie przy ul. ks. St. Decowskiego 41.

§ 3

Organem prowadzącym Centrum jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa z siedzibą w Przemyślu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cele i zadania Centrum

§ 5

Celem działania Centrum jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie szeregu działań, które mają przywrócić rodzinie zdolność do wypełniania tych funkcji.

§ 6

Do zadań Centrum należy:

 1. analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i wychowawczych;
 3. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 6. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 8. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 9. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 11. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 12. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 14. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 15. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 16. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 17. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 18. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 19. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 20. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 21. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 22. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 23. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 24. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 25. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 26. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 27. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 28. udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 29. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży;
 30. wspieranie merytoryczne rodziców, nauczycieli i wychowawców.

§ 7

Centrum wykonuje zadania poprzez:

 1. prowadzenie działalności „Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”;
 2. powoływanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i sprawowanie nad nimi nadzoru;
 3. prowadzenie poradni specjalistycznej;
 4. prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
 5. współdziałanie z różnymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu edukacji, pomocy społecznej i wspierania rodziny.

§ 8

W ramach Centrum może działać również ośrodek adopcyjny realizujący zadania, o których mowa w przepisach działu V ustawy.

Organy Centrum

§ 9

Organami Centrum są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Centrum;
 3. Komisja Kwalifikacyjna.

§ 10

 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP.
 2. Dyrektorem Centrum może być osoba, która:
  1. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub prawo albo studia magisterskie na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie wyżej wymienionych kierunków;
  2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
  3. nie była karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Dyrektor Centrum w szczególności:
  1. kieruje pracą Centrum i reprezentuje go na zewnątrz;
  2. zatrudnia pracowników Centrum zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3. ustala zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników;
  4. sprawuje nadzór nad jakością działań pracowników Centrum;
  5. wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum;
  6. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Centrum;
  7. ustala, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, wysokość odpłatności za usługi świadczone przez Centrum;
  8. dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem pracy Centrum oraz odrębnymi przepisami;
  9. składa sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań oraz sprawozdanie finansowe Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;
  10. przedstawia staroście i radzie powiatu sprawozdanie z efektów rocznej pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w przypadku realizacji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na podstawie art. 190 ustawy;
  11. wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

§ 11

 1. W skład Rady Centrum wchodzą: dyrektor oraz pracownicy Centrum, a także inne osoby wykonujące zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej lub wolontariusze wykonujący na podstawie porozumienia świadczenia na rzecz Centrum.
 2. Do zadań rady należy opiniowanie:
  1. planu pracy Centrum;
  2. planu finansowego Centrum;
  3. sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 9 i 10;
  4. wysokości odpłatności za usługi świadczone przez Centrum.
 3. Przewodniczącym Rady Centrum jest dyrektor.
 4. Zebrania rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku. Zebrania rady są protokołowane.

§ 12

 1. Komisję Kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum.
 2. Komisja Kwalifikacyjna powinna liczyć od 4 do 6 osób.
 3. W skład Komisji wchodzą: dyrektor, pracownicy pedagogiczni Centrum oraz przedstawiciele placówek i instytucji zajmujących się opieką nad rodziną, matką i dzieckiem. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Centrum.
 4. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych.
 5. Komisja Kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Decyzje Komisja podejmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

Pracownicy Centrum

§ 13

 1. Centrum może zatrudniać wykwalifikowanych pracowników: pedagogów, psychologów, prawników, socjologów oraz pracowników administracyjno-księgowych.
 2. W Centrum mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji zadań określonych w § 6, odpowiadające świadczeniu pracy, wolontariusze zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Wszystkich pracowników Centrum, członków Komisji Kwalifikacyjnej oraz wolontariuszy obowiązuje tajemnica służbowa.
 4. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej i wolontariusze wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

§ 14

 1. Środki finansowe na działalność bieżącą Centrum pochodzą z:
  1. dotacji przekazywanej przez Stowarzyszenie, uwzględniającej środki pochodzące z realizacji umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zawieranych na realizacje zadań, o których mowa w § 6;
  2. dotacji przekazywanej przez Stowarzyszenie, uwzględniającej m.in. odpis 1% od podatku;
  3. darowizn od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i innych instytucji;
  4. wpływów uzyskiwanych za prowadzenie szkoleń, wywiadów, diagnoz i innych form odpłatnej działalności realizowanej przez Centrum na rzecz osób fizycznych i prawnych;
  5. innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

 1. Centrum prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dokumentacja merytoryczna dotyczy m.in.:
  1. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej,
  2. osób, którym udzielana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna;
  3. osób uczestniczących w szkoleniach;
 3. Centrum prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 4. Centrum prowadzi również inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Postanowienia końcowe

§ 16

Organizację pracy Centrum, w szczególności:

 1. czas pracy Centrum,
 2. prawa i obowiązki pracowników,
 3. zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 4. termin i sposób wypłaty wynagrodzenia,
 5. świadczenia z zakresu bhp,
 6. zasady przechowywania dokumentacji, – określa w regulaminie pracy Dyrektor Centrum.

§ 17

Nadzór nad organizacją pracy Centrum i gospodarką materiałowo-finansową sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 18

Zmian w statucie Centrum dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Centrum.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz odpowiednie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 20

Z chwilą rozwiązania Centrum jego majątkiem dysponuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, przeznaczając go na cele charytatywne lub cele określone w statucie tegoż Stowarzyszenia.