Działalność

Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi:

 1. Szkolenia w zakresie sprawowania pieczy zastępczej:

  1. Istniejących (funkcjonujących ) rodzin zastępczych – tematyka uzgadniana z PCPR.
  2. Kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych według programu autorskiego.
  3. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – 60 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin praktyki.
  4. W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowo (poza pkt. 3) 15 godzin dydaktycznych.
  5. W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi – dodatkowo (poza pkt. 3) 20 godzin dydaktycznych.
  6. W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich – dodatkowo (poza pkt. 3) 20 godzin dydaktycznych.
  7. W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – dodatkowo (poza pkt. 3) 10 godzin dydaktycznych.

  Szkolenia, o których mowa w pkt 3 – 7 prowadzone są w oparciu o program „Potrzebuję wsparcia” zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 11/2018/RZ z dnia 10 października 2018 r.

 2. Badania psychologiczno-pedagogiczne:

  1. Badania pedagogiczne (wywiady rodzinne) i psychologiczne, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 13 ustawy, dotyczące kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, zakończone wydaniem opinii psychologicznej.
  2. Badania psychologiczne, połączone z wydaniem opinii o posiadaniu predyspozycji o motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, o której mowa w art. 42 ust 1 pkt 5 lit. b.